ກ່ຽວກັບ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນຈັນ, 26 ກັນຍາ 2022 ຂຽນໂດຍ ແກ້ວມະນີ ມາກວິໄລ

ຄວາມເປັນມາຂອງຄະນະສຶກສາດ

   ຄະນະສຶກສາສາດ (ຂຽນຫຍໍ້: ຄສສ) ເປັນຄະນະວິຊາໜຶ່ງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕາມມາດຕາ 7 ຂອງດໍາລັດນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດສະບັບເລກທີ 50/ນຍ, ເດືອນ 11/1995. ຄະນະສຶກສາສາດໄດ້ກໍ່ຮ່າງສ້າງຕົວຂຶ້ນຈາກບຸກຄະລາກອນ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນ ຈໍານວນໜຶ່ງຂອງພະແນກຈິດຕະສາດ - ສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູວຽງຈັນ.

    ຄະນະສຶກສາສາດປະກອບມີ 6 ພາກວິຊາ, 6 ພະແນກ ແລະ 3 ໂຮງຮຽນທີ່ຂຶ້ນກັບຄື: ພາກວິຊາຄູຈິດຕະວິທະຍາການສຶກສາ, ພາກວິຊາການບໍລິຫານການສຶກສາ, ພາກວິຊາຄູວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ພາກວິຊາຄູວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ພາກວິຊາຄູພາສາຕ່າງປະເທດ, ພາກວິຊາຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ, ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ສັງລວມ, ພະແນກການເງິນ-ຊັບສິນ, ພະແນກບໍລິຫານວິຊາການ, ພະແນກການສຶກສາຫລັງປະລິນຍາຕີ, ພະແນກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ, ພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ, ມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນສາທິດ, ປະຖົມສຶກສາສົມບູນສາທິດ, ເຮືອນລ້ຽງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຸບານສາທິດ.

 

ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຄະນະສຶກສາສາດ

1)ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ

-      ຈັດຕັ້ງສຶກສາອົບຮົມ ດ້ານການເມືອງ-ແນວຄິດ, ດ້ານຄຸນສົມບັດ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ໃຫ້ພະນັກງານ, ຄູ ແລະ ນັກສຶກສາພາຍໃນຄະນະສຶກສາສາດໃຫ້ເປັນພົນລະເມືອງດີຂອງຊາດ ແລະ ມີຈັນຍາບັນໃນວິຊາຊີບຄູ.

-      ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນໃນລະດັບ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນເຖິງມັດທະຍົມສຶກສາ.

-      ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນຫຼັັກສູດຄູລະດັບປະລິນຍາຕີ, ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ.

2)ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ

-      ຈັດຕັ້ງ ແລະ ດໍາເນີນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີທາງການສຶກສາ.

-      ເຜີຍແຜ່ ແລະ ນໍາໃຊ້ຜົນສໍາເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດເຂົ້າໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ.

3)ການບໍລິການວິຊາການໃຫ້ສັງຄົມ

-      ພັດທະນາຫຼັກສູດເຝິກອົບຮົມໃນສາຂາຕ່າງໆກ່ຽວກັບການສຶກສາ.

-      ຈັດຕັ້ງເຝິກອົບຮົມວິຊາຄູ.

-      ເປັນນັກວິຊາການ ແລະ ທີ່ປຶກສາທາງວິຊາການໃນຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

4)ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສິລະປະ - ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມ ແລະ ກ້າວໜ້າຂອງໂລກ

-      ຈັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆເພື່ອເຜີຍແຜ່ສິລະປະວັດທະນະທໍາ, ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ.

-      ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ແລະ ພະນັກງານຄູຂອງຄະນະສຶກສາສາດໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການອະນຸຮັກ, ສົ່ງເສີມສິລະປະວັດທະນະທໍາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ.

-      ຮັບເອົາ ແລະ ສົ່ງເສີມວັດທະນະທໍາອັນດີງາມ ແລະ ກ້າວໜ້າຂອງໂລກຢ່າງມີການເລືອກເຟັ້ນ.

 5) ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ