ເຮືອນລ້ຽງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຸບານສາທິດ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນພຸດ, 28 ກັນຍາ 2022 ຂຽນໂດຍ ແກ້ວມະນີ ມາກວິໄລ

ພາລະບົດບາດ 

ເຮືອນລ້ຽງເດັກ-ໂຮງຮຽນອະນຸບານສາທິດສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ 1977ຕັ້ງຢູ່ໃນຮົ້ວຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບບ້ານດົງໂດກ, ທິດເໜືອຕິດກັບອາ​ຄານຮຽນຄະນະສຶກສາສາດ, ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບຄະນະເສດຖະເສດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ທິດໃຕ້ຕິດກັບສະຖາບັນຂົງຈື້ໃໝ່.

ພາລະບົດບາດເຮືອນລ້ຽງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຸບານສາທິດ ເປັນສະຖານທີ່ກຽມຄວາມພ້ອມຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ເດັກ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຮຽນຜ່ານການຫຼີ້ນ, ມີໜ້າທີ່ລ້ຽງດູ, ເບິ່ງແຍງ, ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ຈັດຕັ້ງການຮຽນ - ການສອນໃຫ້ເດັກເລີ່ມແຕ່ ອາຍຸ 5 ເດືອນ ເຖິງ 5 ອີງຕາມແຕ່ລະຊໍ່າອາຍຸໂດຍປະຕິບັດຕາມ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫຼັກມູນຂອງການສຶກສາເພື່ອຊ່ວຍເສີມສ້າງພັດທະນາການໃຫ້ແກ່ເດັກ 5 ດ້ານຄື: 1 ດ້ານຮ່າງກາຍ, 2 ດ້ານ ອາລົມ-ຈິດໃຈ, 3 ດ້ານສັງຄົມ, 4 ດ້ານສະຕິປັນຍາ ແລະ 5 ດ້ານພາສາໃຫ້ແກ່ເດັກກ່ອນຈະໄປເຂົ້າຮຽນຕໍ່ໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ 1

ໜ້າທີ່

1.ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນ

 • ມີໜ້າທີ່ຈັດຕັ້ງການຮຽນ - ການສອນໃຫ້ເດັກມີພັດທະນາການໄປຕາມແຕ່ລະຊໍ່າອາຍຸເປັນຫຼັກ.
 • ໂດຍອິງຕາມ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫຼັກມູນຂອງການສຶກສາແຫ່ງຊາດ.
 • ມີໜ້າທີຈັດກິດຈະກໍາການຮຽນ - ການສອນຕາມຫຼັກສູດ, ແຜນຈັດປະສົບການ, ແຜນການລ້ຽງດູ ແລະ ເຝິກ ແອບເດັກແຕ່ລະຊໍ່າອາຍຸທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາກໍານົດໄວ້.
 • ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນ - ການສອນຂອງຄູ ແລະ ເດັກ.
 • ຕິດຕາມ, ກວດກາ ປະເມີນຜົນການພັດທະນາການຂອງເດັກແຕ່ລະຊໍ່າອາຍຸ.
 • ບັນຈຸ, ຊັບຊ້ອນນັກຮຽນເຂົ້າຫ້ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາກໍານົດໄວ້.
 • ຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຄູ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດເພື່ອເສີມທັກສະໃນການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ກິດຈະກໍາສອນຫຼາກຫຼາຍຂຶ້ນ.
 • ຂຶ້ນແຜນນໍາໃຊ້ງົບປະມານລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍ, ສະຫຼຸບລາຍງານປະຈໍາເດືອນ, ພາກຮຽນ ແລະ ປະຈໍາປີ.
 • ພັດທະນາ ແລະ ຜະລິດສື່ການຮຽນ - ການສອນຊ່ວຍຄູ.
 • ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ສະຫັວດດີການ, ການຍ້ອງຍໍ ເພື່ອເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຄູ ແລະ ນັກຮຽນ ມີຄວາມຫັາວຫັນໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມລະບຽບການ.
 •  ປົກປັກຮັກສາຊັບສົມບັດ,ວັດຖຸສິ່ງຂອງສ່ວນລວມ.
 •  ອອກໃບຢັ້ງຢືນ, ປື້ມຕິດຕາມການຮຽນໃຫ້ນັກຮຽນ, ອອກເອກະສນທາງການຕ່າງໆ ໃຫ້ພະນັກງານຄູ, ແລະ ນັກຮຽນພາຍໃນໂຮງຮຽນ.
 • ສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດການເມືອງໃຫ້ພະນັກງານ, ຄູ ແລະ ນັກຮຽນໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ, ມີນໍ້າໃຈຮັກຊາດ, ຮັກລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ.
 • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍການສຶກສາຂອງພັກ - ລັດຕາມແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາວາງອອກ.
 • ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານວຽກງານຕ່າງໆ ໃຫ້ຄະນະສຶກສາສາດ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງໄຊທານີ (ເຂດດົງໂດກ), ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານດົງໂດກ.
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.

2. ການຈັດຕັ້ງຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ

 • ຄົ້ນຄວ້າໃນຫ້ອງຮຽນ, ຕິດຕາມ,  ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການພັດທະນາການຂອງເດັກແຕ່ລະຊໍ່າອາຍຸ.
 • ເຜີຍແຜ່ຜົນພັດທະນາການຂອງເດັກໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງຮັບຮູ້.
 • ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມໃຫ້ຄູໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ຮິບໂຮມຜົນງານດ້ານວິຊາການເພື່ອຂໍຕໍາແໜ່ງວິຊາການ.

3. ການບໍລິການວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ

 •  ຮັບເອົາເດັກແຕ່ອາຍຸ 5 ເດືອນເຖິງ 5 ປີ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 2 ຊັ້ນຄື ຊັ້ນລ້ຽງເດັກອາຍຸ 5-36 ເດືອນ ແລະ ຊັ້ນອະນຸບານ ອາຍຸ 3 - 5 ປີ ເພື່ອມາຝຶກແອບ, ເບິ່ງແຍງ, ລ້ຽງດູ ຕາມຫຼັກສູດທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.
 •  ໃຫ້ການບໍລິການໃນການຝຶກອົບຮົມວຽກງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.

 4. ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສົ່ງເສີມວັດທະນະທຳຂອງຊາດ ສົມທົບກັບການຮັບເອົາວັດທະນະທຳອັນດີງາມ ແລະ ກ້າວໜ້າຂອງໂລກ

 • ຈັດກິດຈະກຳໃນວັນສຳຄັນຕ່າງໆ ຂອງຊາດ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອເຜີຍສິລະປະ-ວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີງາມຂອງຊາດ ແລະ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ.
 •  ຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມພະນັກງານ ຄູ ອາຈານ ແລະ ເດັກໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອານຸລັກຮັກສາວັດທະນະທຳຮີດຄອງປະເພນີ ອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ.
 • ຮັບເອົາ ແລະ ສົ່ງເສີມສິລະປະວັດທະນະທໍາອັນດີງາມ ແລະ ກ້າວໜ້າຂອງໂລກຢ່າງມີການເລືອກເຟັ້ນ.