ພະແນກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນອັງຄານ, 27 ກັນຍາ 2022

ພາລະບົດບາດ

ພະແນກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແລະບໍລິການວິຊາການເປັນພະແນກໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະສຶກສາສາດ, ພາລະບົດບາດຂອງພະແນກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແລະບໍລິການວິຊາການມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ຄະນະບໍດີມີບົດບາດສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບການຈັດການຮຽນ-ການສອນ, ການບໍລິການວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ, ກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການ, ນັກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ການວັດແລະປະເມີນຜົນການສຶກສາ, ການອະນຸຮັກແລະສົ່ງເສີມສິລະປະ-ວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງຊາດກໍຄືຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ.

ໜ້າທີ່

1.ຈັດຕັ້ງການເຝິກອົບຮົມ

 • ຈັດຕັ້ງເຝິກອົບຮົມຍົກລະດັບ (ບຳລຸງ)ວິຊາຄູໄລຍະສັ້ນ.
 • ຈັດຕັ້ງການເຝິກອົບຮົມການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ.
 • ຈັດຕັ້ງການເຝິກອົບຮົມການວັດແລະປະເມີນຜົນທາງການສຶກສາ.
 • ຈັດຕັ້ງການເຝິກອົບຮົມການນຳໃຊ້ສະຖິຕິເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ.

2.ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ

 • ຄົ້ນຄວ້າ, ວາງແຜນ, ຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນມາສະໜັບສະໜູນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດໃຫ້ແກ່ຄູ-ອາຈານພາຍໃນພາກແລະພະແນກ.
 • ປະສານງານກັບຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຂອງມຊແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ຮິບໂຮມ, ຄັດເລືອກບົດໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຂອງຄູ-ອາຈານເພື່ອສະເໜີຂໍທຶນສະໜັບສະໜູນໃນການຄົ້ນຄວ້າ.
 • ຮີບໂຮມບົດຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທີ່ສໍາເລັດແລະຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມເຝີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຂອງຄູ-ອາຈານໃນຄະນະສຶກສາສາດ.
 • ຮີບໂຮມຜົນງານທາງດ້ານວິຊາການຂອງຄູແລະສະເໜີຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອຂໍຕໍາແໜ່ງທາງວິຊາການຂອງຄູໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນຄະນະສຶກສາສາດ.

3.ການບໍລິການວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ

 • ຈັດຕັ້ງການເຝິກອົບຮົມຄູໃຫ້ແກ່ສັງຄົມທັງຢູ່ໃນ ແລະ ນອກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
 • ຈັດຕັ້ງການເຝິກອົບຮົມວິທີການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ສະຖິຕິເພື່ອການວິໄຈແລະການວັດແລະປະເມີນຜົນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.
 • ຈັດຕັ້ງການບໍລິການວິຊາການໃນນາມເປັນວິທະຍາກອນແລະທີ່ປຶກສາທາງວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.

4.ປົກປັກຮັກສາແລະສົ່ງເສີມສິລະປະ-ວັດທະນະທຳຂອງຊາດສົມທົບກັບການຮັບເອົາວັດທະນະທຳອັນດີງາມແລະກ້າວໜ້າຂອງໂລກຄື:

 • ຮ່ວມກິດຈະກຳຕ່າງໆກ່ຽວກັບການເຜີຍແຜ່ສິລະປະ-ວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ.
 • ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອະນຸຮັກ, ສົ່ງເສີມສິລະປະ-ວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ.
 • ຮັບເອົາແລະຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມສິລະປະ-ວັດທະນະທໍາອັນດີງາມແລະກ້າວໜ້າຂອງໂລກຢ່າງມີການເລືອກເຟັ້ນ.