ພະແນກສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນພະຫັດ, 29 ກັນຍາ 2022 ຂຽນໂດຍ ແກ້ວມະນີ ມາກວິໄລ

ພາລະບົດບາດ

ພະແນກການສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີ ເປັນພະແນກໜຶ່ງຂອງຄະນະສຶກສາສາດທີ່ມີພາລະບົດບາດໃນການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນໃນລະບົບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ, ສ້າງ, ພັດທະນາ ແລະ ປະເມີນຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກສາຂາວິຊາຕ່າງໆ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະໃຫ້ການບໍລິການໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ, ອາຈານ, ພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ທີ່ສົນໃຈເຂົ້າມາສຶກສາແລະຍົກລະດັບຕົນເອງໃຫ້ເປັນມະຫາບັນດິດທາງດ້ານການສຶກສາ.

ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກສຶກສາຫລັງປະລິນຍາຕີ​

  • ສ້າງ, ພັດທະນາ, ປະເມີນ ແລະ ປັບປຸງຫຼັກສູດໃນລະດັບຫຼັງປະລິນຍາຕີ ສາຂາຕ່າງໆ.
  • ປະສານກັບສະຖາບັນ ຫຼື ມະຫາວິທະຍາໄລພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ອແລກປ່ຽນວິຊາການໃນລະດັບຫຼັງປະລິນຍາຕີ.
  • ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນໃນລະດັບຫຼັງປະລິນຍາຕີ.
  • ຈັດຫາ ແລະ ຮິບໂຮມເອກະສານຕຳລາຮຽນໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງການຮຽນ-ການສອນໃນລະດັບຫຼັງປະລິນຍາຕີ.
  • ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ປື້ມຕຳລາ ແລະ ວິທະຍານິພົນນັກສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີໃນສາຂາຕ່າງໆ.
  • ເກັບກຳສະຖິຕິນັກສຶກສາ, ອາຈານສອນ, ອາຈານທີ່ປຶກສາ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍທີ່ປຶກສາໃນລະດັບຫຼັງປະລິນຍາຕີ.
  • ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ກຳນົດ, ລະບຽບ, ນິຕິກຳ ສຳລັບນັກສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ກຳນົດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ.
  • ຕິດຕາມການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງອາຈານສອນ, ອາຈານທີ່ປຶກສາ, ຜູ້ຊ່ວຍທີ່ປຶກສາ ແລະ ການຂຽນວິທະຍານິພົນໃນລະດັບຫຼັງປະລິນຍາຕີ.
  • ຕິດຕາມລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍທີ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ໃນຫຼັກສູດຫຼັງປະລິນຍາຕີໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

Website: https://sites.google.com/nuol.edu.la/fed/home

Facebook Page: https://www.facebook.com/fed.postgraduate