ພາກວິຊາຄູຈິດຕະວິທະຍາການສຶກສາ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນຈັນ, 26 ກັນຍາ 2022

ພາລະບົດບາດ

-      ສ້າງນັກສຶກສາຄູຈິດຕະວິທະຍາການສຶກສາໃນລະດັບປະລິນຍາຕີໃຫ້ມີຄຸນນະພາບເພື່ອໄປສິດສອນໃນສະຖາບັນສ້າງຄູແຫ່ງຕ່າງໆ ໃນທົ່ວປະເທດ.

-      ສ້າງນັກສຶກສາຄູຈິດຕະວິທະຍາການສຶກສາໃຫ້ມີຄວາມສາມາດເພື່ອໄປເຮັດໜ້າທີ່ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ, ເຮັດໜ້າທີ່ຊ່ວຍແພດໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທີ່ມີບັນຫາທາງດ້ານຈິດໃຈ.

-      ສ້າງນັກສຶກສາຄູຈິດຕະວິທະຍາການສຶກສາໃຫ້ມີຄວາມສາມາດເພື່ອໄປເຮັດໜ້າທີ່ຊ່ວຍຜູ້ບໍລິຫານໃນການຈັດລະບົບງານບໍລິຫານໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງການຕ່າງໆ ວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ.

-      ສ້າງນັກສຶກສາຄູຈິດຕະວິທະຍາການສຶກສາໃຫ້ມີຄຸນນະທໍາ, ຈາລິຍະທໍາ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ, ມີນໍ້າໃຈຮັກຊາດ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍວັດທະນະທໍາ, ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດລາວໃຫ້ຍືນຍົງ ແລະ ສີວິໄລເປັນທີ່ເອກອ້າງຕໍ່ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ.

ໜ້າທີ່

1) ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ

-  ຈັດຕັ້ງຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດຂອງຄະນະສຶກສາສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ມະຕິຄໍາສັ່ງຂອງຂັ້ນເທິງ.

-    ຈັດຕັ້ງສຶກສາອົບຮົມດ້ານແນວຄິດ-ການເມືອງ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ແກ່ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາພາຍໃນພາກວິຊາຄູຈິດຕະວິທະຍາການສຶກສາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫຼັກມຸນການສຶກສາຂອງຊາດ.

-    ຈັດຕັ້ງ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນໄປຕາມຫຼັກສູດສາຂາຄູຈິດຕະວິທະຍາການສຶກສາ ໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ .

-    ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນວິຊາຄູ ແລະ ວິຊາຈິດຕະວິທະຍາຕາມຫຼັກສູດໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາສາຂາຕ່າງໆໃນຄະນະສຶກສາສາດ.

-    ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມຄູ-ອາຈານຜະລິດຊື່ການຮຽນ-ການສອນ.

-    ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ນັກສຶກສາໃນຂະບວນການຮຽນ-ການສອນ, ການປະຕິບັດລະບຽບຂອງນັກສຶກສາຄະນະສຶກສາສາດກໍຄືມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະກົດໝາຍຕ່າງໆ ໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

-    ຈັດຕັ້ງການຮ່ວມໂມງສອນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ.

-    ຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຈັດການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ຄູ-ອາຈານ.

-    ປະເມີນ ແລະ ປັບປຸງຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນໃນແຕ່ລະໄລຍະຕາມແຜນພັດທະນາດ້ານວິຊາການຂອງຄະນະສຶກສາສາດ.

-    ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ.

 

2) ຈັດຕັ້ງຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ

-    ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມໃຫ້ຄູ-ອາຈານເຮັດການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດໃນຫ້ອງຮຽນ.

-    ຈັດຕັ້ງຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ພັດທະນານະວັດຕະກໍາ, ເຕັກນິກ ແລະ ວິທີສິດສອນ.

-    ເຜີຍແຜ່ ແລະ ນໍາໃຊ້ຜົນສໍາເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ການນໍາໃຊ້ນະວັດຕະກໍາເຂົ້າໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ.

 

3) ບໍລິການສັງຄົມ

-  ສອນວິຊາຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາໃນຄະນະຕ່າງໆ ທີ່ຂຶ້ນກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດແລະວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ນັບທັງພາກລັດ-ເອກະຊົນ.

-ດໍາເນີນການສອນເຝິກອົບຮົມວິຊາຄູໃຫ້ແກ່ຂະແໜ່ງການຕ່າງໆທັງພາກລັດ-ເອກະຊົນທີ່ຕ້ອງການຢາກເປັນຄູຕາມການມອບໝາຍຂອງພະແນກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ.

-ເຮັດໜ້າທີ່ໃຫ້ບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການສຶກສາ ແລະ ອາຊີບ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນສາມັນ ຕາມຫຼັກສູດຂອງລາຍວິຊາ ບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານຈິດຕະວິທະຍາ.

-    ໃຫ້ການບໍລິການປຶກສາທາງວິຊາຄູແລະຈິດຕະວິທະຍາໃຫ້ແກ່ສັງຄົມໃນຂະແໜ່ງການຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຊີບຄູ.

 

4) ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສົ່ງເສີມສິລະປະ-ວັດທະນະທໍາຂອງຊາດ

      -   ສົ່ງເສີມໃຫ້ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາຂອງພາກວິຊາຄູຈິດຕະວິທະຍາການສຶກສາໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ .

      -  ຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການອະນຸຮັກ, ສົ່ງເສີມສີລະປະ-ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະຂອງບັນດາເຜົ່າຢ່າງຕັ້ງໜ້າ.

      -  ຈັດກິດຈະກໍາສົ່ງເສີມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ສີລະປະ-ວັດທະນາທໍາ, ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃຫ້ກ້ວາງຂວາງ.

      -  ຮັບເອົາ ແລະ ສົ່ງເສີມສີລະປະ-ວັດທະນະນທໍາອັນດີງາມ ແລະ ກ້າວໜ້າຂອງໂລກຢ່າງມີການເລືອກເຟັ້ນ.