ພາກວິຊາຄູພາສາຕ່າງປະເທດ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນຈັນ, 26 ກັນຍາ 2022

ພາລະບົດບາດ

ພາກວິຊາຄູພາສາຕ່າງປະເທດ ເປັນພາກວິຊາໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຖືກປ່ຽນຊື່ມາຈາກພາກວິຊາຄູພາສາສາດໃນປີ2011 ເຊິ່ງມີພາລະບົດບາດກໍ່ສ້າງຄູໃນສາຂາວິຊາພາສາອັງກິດ ແລະ ຄູພາສາຝຣັ່ງລະດັບປະລິນຍາຕີ ແລະ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາມີຈາລິຍະທໍາ, ມີຄຸນສົມບັດ, ມີວິໄສທັດ, ມີຄວາມສາມາດສອນໃນ 2 ສາຂາວິຊາພາຍໃນພາກວິຊາ ແລະ ພາກວິຊາອ້ອມຂ້າງ ແລະ ດໍາເນີນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສືກສາ. ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງສ້າງສັນ, ຮູ້ຈັກອະນຸລັກ ແລະສົ່ງເສີມສິລະປະ-ວັດທະນະທໍາຂອງຊາດ.

ໜ້າທີ່

-    ສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາມີຄວາມສາມາດໃນການສອນວິຊາພາສາອັງກີດ ແລະ ພາສາຝຣັ່ງຕາມຫຼັກສູດຊັ້ນມັດທະຍົມສົມບູນສຶກສາ.

-    ສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາມີຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ, ມີຄວາມສາມັກຄີ, ມີທັດສະນະຫຼັກໝັ້ນຖືກຕ້ອງ ຕາມ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫຼັກມູນ.

-    ສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາ, ການຄົ້ນຄວ້າຮໍ່າຮຽນ ແລະ ຊອກຮູ້ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆ.

-    ສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາມີຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກບໍລິຫານຫ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງການ, ເຮັດວຽກແບບລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຮູ້ຈັກວາງແຜນ, ກວດກາ ແລະ ປັບປຸງວຽກງານການສອນ.

-    ສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກວິໄຈໃນຫ້ອງຮຽນເພື່ອປັບປຸງການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

-    ສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາມີໂລກະທັດອັນຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີຈັນຍາບັນວິຊາຊີບຄູ.

-    ສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາມີມະນຸດສໍາພັນດີ, ສາມາດເຮັດວຽກກັບຄົນອື່ນ (ເປັນທີມ) ໃນສັງຄົມໄດ້ດີ.

-    ສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາໄດ້ມີໂອກາດໄປຍົກລະດັບການສຶກສາຂັ້ນສູງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

-    ສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາຮູ້ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສົ່ງເສີມສິລະປະວັດທະນະທໍາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສົມທົບກັບການຮັບເອົາວັດທະນະທໍາອັນດີງາມ ແລະ ກ້າວໜ້າຂອງໂລກ.

ຈັດຕັ້ງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.