ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນສາທິດ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນພຸດ, 28 ກັນຍາ 2022 ຂຽນໂດຍ ແກ້ວມະນີ ມາກວິໄລ

ພາລະບົດບາດ 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນສາທິດ (ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ ມສ. ສາທິດ) ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ວິທະຍາເຂດດົງໂດກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເປັນໂຮງຮຽນໜຶ່ງທີ່ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງຄະນະສຶກສາສາດມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດມີພາລະບົດບາດໃນການສຶກສາອົບຮົມນັກຮຽນຕາມ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫຼັກມູນຂອງການສຶກສາ ແນໃສ່ພັດທະນະຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫ້ກ້າວໄປຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງຂັ້ນເທິງ.

ໜ້າທີ່

 • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍການສຶກສາຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ.
 • ສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດການເມືອງຂອງພະນັກງານ, ຄູ ແລະ ນັກຮຽນໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ, ມີນໍ້າໃຈຮັກຊາດ, ຮັກລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ.
 • ວາງແຜນພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.
 • ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນຕາມຫຼັກສູດທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາວາງອອກແລະຫຼັກສູດທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ຮັບເອົານັກຮຽນເຂົ້າຮຽນຕາມລະບຽບຫຼັກການທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາໄດ້ກໍານົດໄວ້.
 • ຄຸ້ມຄອງແລະພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະໃນການຮຽນການສອນ.
 • ພັດທະນາ ແລະ ຜະລິດສື່ການຮຽນ-ການສອນເພີ່ມເຕີມ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ.
 • ປະຕິບັດນະໂຍບາຍແລະສະຫວັດດີການ, ຍ້ອງຍໍເພື່ອສ້າງກໍາລັງໃຈໃຫ້ແກ່ຄູ ແລະ ນັກຮຽນ ຕາມລະບຽບ.
 • ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານວຽກງານຕ່າງໆຂອງໂຮງຮຽນໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາເມືອງ, ເທດສະບານ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ປົກປັກຮັກສາຊັບສົມບັດແລະສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນ.
 • ອອກໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ປຶ້ມຕິດຕາມການຮຽນໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນພ້ອມທັງອອກເອກະສານທາງການຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຄູ ແລະ ນັກຮຽນພາຍໃນໂຮງຮຽນ.
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.