ພາກວິຊາຄູວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນຈັນ, 26 ກັນຍາ 2022

ພາລະບົບບາດ

ພາກວິຊາຄູວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ຂຶ້ນກັບຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຕັ້ງຢູ່ວິທະຍາເຂດດົງໂດກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງເປັນພາກວິຊາໜຶ່ງໃນ 6 ພາກວິຊາທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະສຶກສາສາດ ມີພາລະບົດບາດໃນການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ (ໃນສາຂາວິຊາຄູ) ຄູຄະນິດສາດ, ຄູຟີຊິກສາດ, ຄູເຄມີສາດ, ຄູຊີວະສາດ ແລະສາຂາຄອມພີວເຕີ ເພື່ອກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ໄປພ້ອມກັບການອະນຸລັກໃນການສົ່ງເສີມສິລະປະວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດກໍ່ຄືປະຊາ ຊົນບັນດາເຜົ່າ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການແກ່ສັງຄົມ ໂດຍພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງຄະນະບໍດີ ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

ໜ້າທີ່

1) ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ຮຽນ-ການ​ສອນ ​ແລະ ສຶກສາ​ອົບຮົມ

-    ຈັດຕັ້ງການຜັນຂະຫຍາຍແຜ່ນການຍຸດທະສາດຂອງຄະນະສຶກສາສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ມະຕິຄໍາສັ່ງຂອງຂັ້ນເທິງ.

-     ຈັດຕັ້ງສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດ-ການເມືອງ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ແກ່ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ພາຍໃນພາກວິຊາຄູວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາຂອງຊາດ.

-    ຈັດຕັ້ງ, ຕິດຕາມການກວດກາ, ປະເມີນການຮຽນ-ການສອນໄປຕາມຫຼັກສູດ.

-    ຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມ ຄູ-ອາຈານ ຜະລິດສື່ການຮຽນ-ການສອນ.

-    ຈັດຕັ້ງການຮ່ວມໂມງສອນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ.

-    ຈັດຕັ້ງເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຈັດການຮຽນ-ການສອນ, ວິທີສອນໃຫ້ຄູອາຈານ.

-    ວາງແຜນການ ແຜນງານໂຄງການກ່ຽວກັບວຽກງານວິິຊາການ ແລະ ກິດຈະກໍາການຕ່າງໆ.

-    ປະເມີນ ແລະ ປັບປຸງຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນໃນແຕ່ລະໄລຍະຕາມແຜນພັດທະນາດ້ານວິຊາການຂອງ

-    ຄະນະສຶກສາສາດ.

-    ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ.

2) ຈັດຕັ້ງຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ

      - ຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານ ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດໃນຫ້ອງຮຽນ.

      - ຈັດຕັ້ງຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ພັດທະນາວັດຕະນາກໍາການຮຽນ-ການສອນ.

        -  ເຜີຍແຜ່ ແລະ ນໍາຜົນສໍາເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ການນໍາໃຊ້ນະວັດຕະກໍາເຂົ້າໃນການປັງປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ.

    3) ບໍລິຫານວິຊາການໃຫແກ່ສັງຄົມ

   ສົ່ງເສີມພະນັກງານຄູ-ອາຈານ ໃຫ້ການບໍລິຫານວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.

4) ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສົ່ງເສີມສິລະປະ-ວັດທະນະທໍາຂອງຊາດ

      - ສົ່ງສີມໃຫ້ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ຂອງພາກວິຊາຄູວິທະຍາສາດ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການອານຸຮັກ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ສົ່ງເສີມສິລະປະ ແລະ ວັດທະນາທໍາ, ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ.

     - ຮັບເອົາ ແລະ ສົ່ງເສີມສິລະປະ-ວັດທະນາທໍາອັນດີງາມ ແລະ ກ້າວໜ້າຂອງໂລກຢ່າງມີການເລືອກເຟັ້ນ.