ພະແນກບໍລິຫານວິຊາການ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນພຸດ, 28 ກັນຍາ 2022

ພາລະບົດບາດ

ພະແນກບໍລິຫານວິຊາການ ​​ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະບໍດີໃນການວາງແຜນການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ, ການຄຸ້ມຄອງແລະການພັດທະນາຫຼັກສູດລະດັບປະລິນຍາຕີເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ທັງເປັນຜູ້ປະສານງານລະຫວ່າງຄະນະບໍດີກັບພາກວິຊາແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອພ້ອມກັນປະຕິບັດໜ້າທີ່ດ້ານວິຊາການຂອງຄະນະໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະເປັນທີ່ພໍໃຈຂອງຜູ້ມາຮັບບໍລິການ.

 

ໜ້າທີ່

  • ເປັນເສນາທິການດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ຄະນະບໍດີ.
  • ປະສານງານດ້ານວິຊາການກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ທັນກັບສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງສັງຄົມ.
  • ວາງແຜນ, ຕິດຕາມກວດກາ,ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ ການປະຕິບັດຫຼັກສູດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນປະຈໍາພາກຮຽນ, ການຝຶກຫັດວິຊາຊີບຄູ, ການຂຽນບົດໂຄງການ ແລະ ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ.
  • ເກັບກຳ ແຜນການສອນ, ປຶ້ມປະກອບການຮຽນ-ການສອນຊັ້ນຕ່າງໆ, ຊົ່ວໂມງສອນຂອງອາຈານພາຍໃນແລະອາຈານຮັບເຊີນ.
  • ຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ ເຊັ່ນ: ການລົງທະບຽນ, ສະຖິຕິ, ຜົນການຮຽນ, ຂໍ້ມູນວຸດທິບັດ ແລະ ການຢັ້ງຢືນຜົນງານດ້ານວິຊາການຂອງນັກສຶກສາ.
  • ວາງແຜນ, ຕິດຕາມ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ.