ພາກວິຊຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນຈັນ, 26 ກັນຍາ 2022

ພາລະບົດບາດ

-      ສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາສາມາດສອນວິຊາພາສາລາວ ແລະ ວັນນະຄະດີທີ່ມີໃນຫຼັກສູດຊັ້ນມັດທະຍົມ.

-      ສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາສາມາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງປະດິດສ້າງ ແລະພັດທະນາ ຄວາມຮູ້ດ້ວຍຂະບວນການວິໄຈ.

-   ສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາສາມາດມີໂລກະທັດອັນຖືກຕ້ອງ ແລະມີຈັນຍາບັນໃນອາຊີບຄູ.

-      ສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາສາມາດມີມະນຸດສໍາພັນທີ່ດີ, ສາມາດເຮັດວຽກກັບຄົນອື່ນ (ເປັນທີມ) ໄດ້.

-   ເພື່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ແກ່ຄູທີຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີໄດ້ມີໂອກາດມາຮຽນຕໍ່ຂັ້ນສູງຕໍ່ໄປ.

-      ປັບປຸງ-ພັດທະນາຫຼັກສູດ, ປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນ ແລະຜະລິດສື່ການສອນ

-      ປ້ອນແລະສົ່ງຂໍ້ມູນໃຫ້ພະແນກບໍລິການວິຊາການ, ພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ແລະພະແນກສັງລວມ.

-      ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຄະນະສຶກສາສາດໂດຍກົງ

-      ເສີມຂະຫຍາຍກາຍຄົ້ນຄວ້າວິໃຈທາງດ້ານການຮຽນ - ການສອນ, ຫຼັກພາສາ, ວັນນະຄະດີ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີຂອງຊາດ.

ໜ້າທີ່

-     ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ ກໍຄືແຜນການຂອງຄະນະສຶກສາສາດແລະ ມະຕິຄຳສັ່ງຂອງຂັ້ນເທິງ, ຈັດຕັ້ງສະຫລຸບແລະ ລາຍງານຂັ້ນເທິງ.

-     ມີໜ້າທີ່ສຶກສາອົບຮົມນັກສຶກສາໃຫ້ມີຄຸນທາດການເມືອງໜັກແໜ້ນ ຄວບຄູ່ກັບຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ.

-     ວາງແຜນງານ, ​ໂຄງການກ່ຽວ​ກັບວຽກງານວິຊາການແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ.

-     ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນຕາມ​​ເປົ້າ​ໝາຍຫຼັກສູດ ເພື່ອກໍ່ສ້າງຄູ​ພາ​ສາ​ລາວ-ວັນ​ນະ​ຄະ​ດີ ໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ຄູມືອາຊີບໃນອານາຄົດ.

-     ປະເມີນແລະ ປັບປຸງຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນໃນແຕ່ລະໄລຍະຕາມແຜນພັດທະນາດ້ານວິຊາການຂອງຄະນະສຶກສາສາດ.

-     ຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນແລະ ຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວດ້ານວິຊາການຕ່າງໆ.

 

-     ຄຸ້ມຄອງແລະ ຊຸກຍູ້ນັກສຶກສາໃນຂະບວນການສຶກສາຮ່ຳຮຽນ, ການປະຕິບັດລະບຽບນັກສຶກສາຂອງຄະນະສຶກສາສາດ ກໍຄືມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຕ່າງໆໂດຍມີການສົມທົບກັບພາກສ່ວນອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

-      ສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາສາມາດສອນວິຊາພາສາລາວ ແລະ ວັນນະຄະດີທີ່ມີໃນຫຼັກສູດຊັ້ນມັດທະຍົມ.

-      ສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາສາມາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງປະດິດສ້າງ ແລະພັດທະນາ ຄວາມຮູ້ດ້ວຍຂະບວນການວິໄຈ.

-   ສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາສາມາດມີໂລກະທັດອັນຖືກຕ້ອງ ແລະມີຈັນຍາບັນໃນອາຊີບຄູ.

-      ສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາສາມາດມີມະນຸດສໍາພັນທີ່ດີ, ສາມາດເຮັດວຽກກັບຄົນອື່ນ (ເປັນທີມ) ໄດ້.

-   ເພື່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ແກ່ຄູທີຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີໄດ້ມີໂອກາດມາຮຽນຕໍ່ຂັ້ນສູງຕໍ່ໄປ.

-      ປັບປຸງ-ພັດທະນາຫຼັກສູດ, ປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນ ແລະຜະລິດສື່ການສອນ

-      ປ້ອນແລະສົ່ງຂໍ້ມູນໃຫ້ພະແນກບໍລິການວິຊາການ, ພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ແລະພະແນກສັງລວມ.

-      ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຄະນະສຶກສາສາດໂດຍກົງ

-      ເສີມຂະຫຍາຍກາຍຄົ້ນຄວ້າວິໃຈທາງດ້ານການຮຽນ - ການສອນ, ຫຼັກພາສາ, ວັນນະຄະດີ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີຂອງຊາດ.