ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາສົມບູນສາທິດ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນພຸດ, 28 ກັນຍາ 2022 ຂຽນໂດຍ ແກ້ວມະນີ ມາກວິໄລ

ພາລະບົດບາດ 

ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາສົມບູນສາທິດຕັ້ງຢູ່ວິທະຍາເຂດດົງໂດກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເປັນພາກສ່ວນ ທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ສ່ວນວຽກງານວິຊາການແມ່ນຂຶ້ນກັບຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງໄຊທານີ, ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາສົມບູນສາທິດ ມີພາລະບົດບາດຈັດການຮຽນ-ການສອນຕາມຫຼັກສູດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ຕາມ 3 ລັກສະນະ 3 ຂໍ້ ແຂ່ງຂັນ ແລະ 5 ຫຼັກມູນຂອງການສຶກສາໃນລະດັບຊັ້ນປະຖົມພາກບັງຄັບ ເພື່ອພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ທັງເປັນບ່ອນວິໄຈ ແລະ ທົດລອງທາງດ້ານວິຊາຄູ ແລະ ວິທະຍາສາດການສຶກສາຂອງສາຂາຕ່າງໆ. ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງທ່ານຄະນະບໍດີ ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ຫົວໝ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງໄຊທານີ.

ໜ້າທີ່

 • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍການສຶກສາຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການແລະ ກິລາ.
 • ສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດການເມືອງຂອງພະນັກງານ, ຄູ ແລະ ນັກຮຽນໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ,ມີນໍ້າໃຈຮັກຊາດ, ຮັກລະບອບປະຊາທປະໄຕປະຊາຊົນ ເພື່ອຕອບສະໝອງຄວາມຮຽກຕ້ອງການຂອງພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດ.
 • ວາງແຜນພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.
 • ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນຕາມຫຼັກສູດທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໄດ້ວາງອອກແລະຫຼັກສູດທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມ 3 ລັກສະນະ 5 ຫຼັກມູນ.
 • ບັນຈຸນັກຮຽນເຂົ້າຮຽນຕາມລະບຽບຫຼັກການທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໄດ້ກໍານົດໄວ້.
 • ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະໃນການຮຽນການສອນ.
 • ຂຶ້ນແຜນນໍາໃຊ້ງົບປະມານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ, ສະຫຼຸບລາຍງານປະຈໍາເດືອນ, ພາກຮຽນ ແລະ ປະຈໍາປີ.
 • ພັດທະນາ ແລະ ຜະລິດສື່ການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ.
 • ຈັດຕັ້ງເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຈັດການຮຽນ-ການສອນ, ວິທີສິດສອນໃຫ້ຄູອາຈານ.
 • ຈັດຕັ້ງການຮ່ວມໂມງສອນ ແລະ ຖອນຖອດບົດຮຽນ.
 • ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນການຮຽນ-ການສອນຂອງຄູ.
 • ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຫັວດດີການ, ຍ້ອງຍໍ ເພື່ອສ້າງກໍາລັງໃຈໃຫ້ແກ່ຄູ ແລະ ນັກຮຽນຕາມລະບຽບ.
 • ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຄູ-ອາຈານໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ຮີບໂຮມຜົນງານດ້ານວິຊາການຂອງຄູ-ອາຈານເພື່ອຂໍຕໍາແໝ່ງວິຊາການ.
 • ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານວຽກງານຕ່າງໆຂອງໂຮງຮຽນ ໃຫ້ແກ່ຄະນະສຶກສາສາດ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເຂດການສຶກສາ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ.
 • ປົກປັກຮັກສາຊັບສົມບັດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນ.
 • ອອກໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ປື້ມຕິດຕາມການຮຽນໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນພ້ອມທັງອອກເອກະສານທາງການຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຄູ ແລະ ນັກຮຽນພາຍໃນໂຮງຮຽນ.
 • ປະຕິບັດໝ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.