ຫຼັກສູດ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນພະຫັດ, 29 ກັນຍາ 2022 ຂຽນໂດຍ ແກ້ວມະນີ ມາກວິໄລ

ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີ

ລ/ດ ຫຼັກສູດ ໜ່ວຍກິດ
1 ຄູຄະນິດສາດ 140
2 ຄູຟີຊິກສາດ 141
3 ຄູເຄມີສາດ 143
4 ຄູຊີວະສາດ 140
5 ຄູພາສາຝຣັ່ງ 141
6 ຄູປະຫວັດສາດ 143
7 ຈິດຕະວິທະຍາການສຶກສາ 142
8 ຄູພູມີສາດ 141
9 ຄູວິທະຍາສາດການເມືອງ 141
10 ບໍລິຫານການສຶກສາ 140
11 ຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ 141
12 ຄູພາສາອັງກິດ 141

 

ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາຕີຕໍ່ເນື່ອງ

ລ/ດ ຫຼັກສູດ  
1 ຄູຄະນິດສາດ  
2 ຄູການເມືອງ  
3 ຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ  
4 ຄູພາສາອັງກິດ  

 

ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາໂທ

ລ/ດ ຫຼັກສູດ ໜ່ວຍກິດ
1 ບໍລິຫານການສຶກສາ 45
2 ຫຼັກສູດ ແລະ ການສອນ 45
3 ການສຶກສາພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ 45
4 ການສອນພາສາອັງກິດ 45
5 ການສອນຄະນິດສາດ 46

 

ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາເອກ

ລ/ດ ຫຼັກສູດ ໜ່ວຍກິດ
1 ບໍລິຫານການສຶກສາ 66