ການຮ່ວມມື

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນພຸດ, 28 ກັນຍາ 2022 ຂຽນໂດຍ ແກ້ວມະນີ ມາກວິໄລ

1.ການຮ່ວມມືສາກົນ

ຄະນະສຶກສາສາດ ໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັບບັນດາໂຄງການສາກົນດັ່ງນີ້:

  • ໂຄງການEnglish Language Institute/China (ELIC).
  • ໂຄງການEco-health Education.
  • ໂຄງການInternational Association of Adult Education of Germany (DVVI).
  • ໂຄງການMeasuring and Comparing Achievements of Learning Outcomes in Higher Education in Asia (CALOHEA).
  • ໂຄງການAssociation of Southeast Asian Teacher Education Network (AsTEN).

2.ການຮ່ວມມືພາຍໃນ

  • Association of Lao Women Development and Law Education.
  • Academic Cooperation between KhangKai College and Faculty of Education.
  • Educational Development for Job Employment Project.