ຕິດຕໍ່

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນຈັນ, 25 ເມສາ 2016

ຄະນະສຶກສາສາດ

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ຕູ້ ປນ. 7322

ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ :+856 21 770473

Facebook page:

https://www.facebook.com/fed.nuol

https://www.facebook.com/fed.postgraduate

Website:

https://fed.nuol.edu.la/