ພະແນກ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນພຸດ, 20 ເມສາ 2016

ຄະນະສຶກສາສາມີ ທັງໝົດ 06 ພະແນກ ຄື:

1. ພະແນກວິຊາການ

2. ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ສັງລວມ

3. ພະແນກການເງິນ ແລະ ຊັບສິນ

4. ພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ

5. ພະແນກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ 

6. ພະແນກການສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີ