ພະແນກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນຈັນ, 25 ເມສາ 2016 ຂຽນໂດຍ Super User

ປະກອບດ້ວຍ 3 ໜ່ວຍງານຄື:

1. ວິໄຈການສຶກສາ

2. ວິເຄາະຂໍ້ມູນ

3. ບໍລິການວິຊາການ.