ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ສັງລວມ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນຈັນ, 25 ເມສາ 2016 ຂຽນໂດຍ Super User

ປະກອບດ້ວຍ 3 ໜ່ວຍງານ ຄື:

1. ຈັດຕັ້ງ

2. ເຄຫະ ແລະ ບໍລິຫານ

3. ເລຂານຸການ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ.