ພະແນກວິຊການ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນຈັນ, 25 ເມສາ 2016 ຂຽນໂດຍ Super User

ປະກອບດ້ວຍ 4 ໜ່ວຍງານຄື:

1. ເຝິກຫັດວິຊາຊີບ

2. ຫຼັກສູດ ແລະ ປະກັນຄຸນນະພາບ

3. ທະບຽນ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນ

4. ຄູພາສາອັງກິດຈ້າງຮຽນ.