• ແລກປ່ຽນວິຊາການທີ່ ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ
  • ຄະນະຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ປະລິນຍາໂທ ສຶກສາສາດ ຮຸ່່ນທີ 6 ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ລາຊະພັດ ບ້ານສົມເດັດເຈົ້າພະຍາ ທີ່ປະເທດໄທ
  • ຄູ-ອາຈານ ເຂົ້າຮ່ວມການຂຽນຫຼັກສູດລາຍວິຊາ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ

ພະແນກ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນພຸດ, 20 ເມສາ 2016 ຂຽນໂດຍ Super User

ຄະນະສຶກສາສາມີ ທັງໝົດ 06 ພະແນກ ຄື:

1. ພະແນກວິຊາການ

2. ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ສັງລວມ

3. ພະແນກການເງິນ ແລະ ຊັບສິນ

4. ພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ

5. ພະແນກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ 

6. ພະແນກການສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີ