• 1
  • 2

ພະແນກ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນພຸດ, 20 ເມສາ 2016 ຂຽນໂດຍ Super User

ຄະນະສຶກສາສາມີ ທັງໝົດ 06 ພະແນກ ຄື:

1. ພະແນກວິຊການ

2. ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ສັງລວມ

3. ພະແນກການເງິນ ແລະ ຊັບສິນ

4. ພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ

5. ພະແນກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ

6. ພະແນກສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີ