ພາກວິຊາສ້າງຄູພາລະສຶກສາ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນຈັນ, 25 ເມສາ 2016 ຂຽນໂດຍ Super User

ປະກອບດ້ວຍ 3 ໜ່ວຍວິຊາຄື:

1. ກິລາກາຍະກໍາ

2. ແລ່ນ - ລານ

3. ປະເພດບານ.