ພາກວິຊາບໍລິຫານການສຶກສາ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນຈັນ, 25 ເມສາ 2016 ຂຽນໂດຍ Super User

ປະກອບດ້ວຍ 3ໜ່ວຍວິຊາ ຄື: 

1. ບໍລິຫານການສຶກສາ

2. ຄຸ້ມຄອງ

3. ພັດທະນາການສຶກສາ

ແລະ 1 ໜ່ວຍງານຄື: 

1. ໜ່ວຍງານບໍລິການວິຊາການ.