ພາກວິຊາສ້າງຄູພາສາຕ່າງປະເທດ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນຈັນ, 25 ເມສາ 2016 ຂຽນໂດຍ Super User

ປະກອບດ້ວຍ 4 ໜ່ວຍວິຊາ ຄື: 

1. ໜ່ວຍວິຊາຄູ

2. ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາຝຣັ່ງທົ່ວໄປ

3. ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາຝຣັ່ງດ້ານຂຽນ

4. ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາຝຣັ່ງດ້ານເວົ້າ

ແລະ 1 ໜ່ວຍງານຄື:

1. ໜ່ວຍງານບໍລິການວິຊາການ.