ພາກວິຊາສ້າງຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນຈັນ, 25 ເມສາ 2016 ຂຽນໂດຍ Super User

ປະກອບ ດ້ວຍ 2 ໜ່ວຍວິຊາ ຄື:

1. ພາສາລາວ

2. ວັນນະຄະດີ

ແລະ 1 ໜ່ວຍງານຄື: 

1. ໜ່ວຍງານບໍລິການວິຊາການ.