ພາກວິຊາສ້າງຄູວິທະຍາສາດສັງຄົມ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນຈັນ, 25 ເມສາ 2016 ຂຽນໂດຍ Super User

ປະກອບດ້ວຍ 3 ໜ່ວຍວິຊາ ຄື:

1. ພູມສາດ

2. ປະຫວັດສາດ

3. ການເມືອງ 

ແລະ 1 ໜ່ວຍງານຄື:

1. ໜ່ວຍງານບໍລິການວິຊາການ.