ພາກວິຊາຄູວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນຈັນ, 25 ເມສາ 2016 ຂຽນໂດຍ Super User

ປະກອບດ້ວຍ 5 ໜ່ວຍວິຊາ ຄື:

1. ຄະນິດສາດ

2. ຟີຊິກສາດ

3. ເຄມີສາດ

4. ຊີວະສາດ

5. ຄອມພິວເຕີ

ແລະ 2 ໜ່ວຍງານຄື:

1. ໜ່ວຍງານຫ້ອງທົດລອງ

2. ບໍລິການວິຊາການ