ພາກວິຊາສ້າງຄູຈິດຕະວິທະຍາການສຶກສາ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນຈັນ, 25 ເມສາ 2016 ຂຽນໂດຍ Super User

ປະກອບດ້ວຍ 3 ໜ່ວຍວິຊາ ຄື:

1. ຈິດຕະວິທະຍາ

2. ສຶກສາສາດ ແລະ ເຝິກປະສົບການ

3. ການແນະແນວ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາ

ແລະ 1 ໜ່ວຍງານຄື:

1. ໜ່ວຍງານບໍລິການວິຊາການ.