• 1
  • 2

ພາກວິຊາ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນພຸດ, 20 ເມສາ 2016 ຂຽນໂດຍ Super User

 ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ປະກອບມີ 07 ພາກວິຊາຄື:

1. ພາກວິຊາສ້າງຄູຈິດຕະວິທະຍາການສຶກສາ

2. ພາກວິຊາສ້າງຄູວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ

3. ພາກວິຊາສ້າງຄູວິທະຍາສາດສັງຄົມ

4. ພາກວິຊາສ້າງຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ

5. ພາກວິຊາສ້າງຄູພາສາຕ່າງປະເທດ

6. ພາກວິຊາບໍລິຫານການສຶກສາ

7. ພາກວິຊາສ້າງຄູພາລະສຶກສາ