• ແລກປ່ຽນວິຊາການທີ່ ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ
  • ຄະນະຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ປະລິນຍາໂທ ສຶກສາສາດ ຮຸ່່ນທີ 6 ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ລາຊະພັດ ບ້ານສົມເດັດເຈົ້າພະຍາ ທີ່ປະເທດໄທ
  • ຄູ-ອາຈານ ເຂົ້າຮ່ວມການຂຽນຫຼັກສູດລາຍວິຊາ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ

ພາກວິຊາ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນພຸດ, 20 ເມສາ 2016 ຂຽນໂດຍ Super User

 ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ປະກອບມີ 07 ພາກວິຊາຄື:

1. ພາກວິຊາສ້າງຄູຈິດຕະວິທະຍາການສຶກສາ

2. ພາກວິຊາສ້າງຄູວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ

3. ພາກວິຊາສ້າງຄູວິທະຍາສາດສັງຄົມ

4. ພາກວິຊາສ້າງຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ

5. ພາກວິຊາສ້າງຄູພາສາຕ່າງປະເທດ

6. ພາກວິຊາບໍລິຫານການສຶກສາ