• 1
  • 2

ພາລະກິດ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນຈັນ, 25 ເມສາ 2016 ຂຽນໂດຍ Super User

-   ສ້າງຄູສໍາລັບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແລະ ສ້າງນັກວິຊາການ ດ້ານການບໍລິຫານການສຶກສາ.

-   ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ແລະ ປະເມີນຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາ.

-   ບໍລິການດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.

-   ຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສິນລະປະ - ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ.