ວິໄສທັດ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນຈັນ, 25 ເມສາ 2016 ຂຽນໂດຍ Super User

ພັດທະນາຄະນະສຶກສາສາດໃຫ້ກາຍເປັນສະຖາບັນທີ່ດີເດັ່ນທາງດ້ານວິທີສິດສອນ, ດ້ານຄຸນນະພາບຂອງການສ້າງຄູ ແລະ ດ້ານປະສິດທິພາບຂອງການບໍລິຫານ, ໃຫ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.