• ແລກປ່ຽນວິຊາການທີ່ ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ
  • ຄະນະຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ປະລິນຍາໂທ ສຶກສາສາດ ຮຸ່່ນທີ 6 ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ລາຊະພັດ ບ້ານສົມເດັດເຈົ້າພະຍາ ທີ່ປະເທດໄທ
  • ຄູ-ອາຈານ ເຂົ້າຮ່ວມການຂຽນຫຼັກສູດລາຍວິຊາ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ

ພາລະກິດ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນຈັນ, 25 ເມສາ 2016 ຂຽນໂດຍ Super User

-   ສ້າງຄູສໍາລັບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແລະ ສ້າງນັກວິຊາການ ດ້ານການບໍລິຫານການສຶກສາ.

-   ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ແລະ ປະເມີນຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາ.

-   ບໍລິການດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.

-   ຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສິນລະປະ - ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ.