• ຄະນະສຶກສາສາດ
  • ຄະນະຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ປະລິນຍາໂທ ສຶກສາສາດ ຮຸ່່ນທີ 6 ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ລາຊະພັດ ບ້ານສົມເດັດເຈົ້າພະຍາ ທີ່ປະເທດໄທ
  • ຄູ-ອາຈານ ເຂົ້າຮ່ວມການຂຽນຫຼັກສູດລາຍວິຊາ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ

ວິທະຍານິພົນ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນອັງຄານ, 26 ເມສາ 2016
ຂຽນໂດຍ ແກ້ວມະນີ ມາກວິໄລ