• ແລກປ່ຽນວິຊາການທີ່ ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ
  • ຄະນະຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ປະລິນຍາໂທ ສຶກສາສາດ ຮຸ່່ນທີ 6 ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ລາຊະພັດ ບ້ານສົມເດັດເຈົ້າພະຍາ ທີ່ປະເທດໄທ
  • ຄູ-ອາຈານ ເຂົ້າຮ່ວມການຂຽນຫຼັກສູດລາຍວິຊາ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ

ວິໄສທັດ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນຈັນ, 25 ເມສາ 2016 ຂຽນໂດຍ Super User

ພັດທະນາຄະນະສຶກສາສາດໃຫ້ກາຍເປັນສະຖາບັນທີ່ດີເດັ່ນທາງດ້ານວິທີສິດສອນ, ດ້ານຄຸນນະພາບຂອງການສ້າງຄູ ແລະ ດ້ານປະສິດທິພາບຂອງການບໍລິຫານ, ໃຫ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.