• ຄະນະສຶກສາສາດ
  • ຄະນະຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ປະລິນຍາໂທ ສຶກສາສາດ ຮຸ່່ນທີ 6 ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ລາຊະພັດ ບ້ານສົມເດັດເຈົ້າພະຍາ ທີ່ປະເທດໄທ
  • ຄູ-ອາຈານ ເຂົ້າຮ່ວມການຂຽນຫຼັກສູດລາຍວິຊາ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ

ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທສຶກສາສາດ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນອັງຄານ, 26 ເມສາ 2016
ຂຽນໂດຍ Super User

ຮັບສະໝັກ:

ເດືອນ ຕຸລາ-ທັນວາ ສຳລັບ ສາຂາ ບໍລິຫານການສືກສາ ແລະ ສາຂາຫຼັກສູດ ແລະ ການສອນ)

ເດືອນ ມີນາ ສຳລັບ ສາຂາ ການສຶກສາເພື່ອພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ

ໄລຍະເວລາ:

ຮຽນວັນເສົາ - ອາທິດ , ເວລາ 8:00-16:30

5 ພາກຮຽນ,(20 ເດືອນ/80 ອາທິດ)

ເງື່ອນໄຂ:

ຈົບການສຶກສາ ລະດັບ ປະລິນຍາຕີ (ບໍ່ຈຳກັດສາຂາວິສາ) ສໍາລັບ ນັກສຶກສາຈົບໃໜ່ຕ້ອງມີຄະແນນ ສະເລ່ຍສະສົມ 3.00 ຂື້ນໄປ (ຍົກເວັ້ນ ຄະນະສະຖາປັດ ແລະ ວິສະວະກຳສາດ)

ງົບປະມານ:

ບໍລິຫານການສຶກສາ                   (21,600,000 ກີບ)

ຫຼັກສູດ ແລະ ການສອນ             (21,600,000 ກີບ)

ການສຶກສາເພື່ອພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ   (21,150,000 ກີບ)

- ແບ່ງຈ່າຍເປັນ 2 ງວດ.

   ງວດທີ 1: ຈ່າຍ 60% ຂອງມູນຄ່າ

   ງວດທີ 2: ຈ່າຍ 40% ຂອງມູນຄ່າ

 ໂຄງສ້າງຫຼັກສູດ: ສາຂາບໍລິຫານການສຶກສາ

ໝວດວິຊາວິຊາບັງຄັບ       21 ໜ່ວຍກິດ

ໝວດວິຊາເລືອກ           12 ໜ່ວຍກິດ

ໝວດວິຊາເສີມ               0 ໜ່ວຍກິດ

ວິທະຍານິພົນ               12 ໜ່ວຍກິດ

ລວມທັງໜົດ           45 ໜ່ວຍກິດ    

ໂຄງສ້າງຫຼັກສູດ: ສາຂາຫຼັກສູດ ແລະ ການສອນ

ໝວດວິຊາລວມ                   6 ໜ່ວຍກິດ

ໝວດພຶ້ນຖານວິຊາສະເພາະ     8 ໜ່ວຍກິດ

ໝວດວິຊາສະເພາະ             20 ໜ່ວຍກິດ

ໝວດວິຊາເສີມ                   0 ໜ່ວຍກິດ

ວິທະຍານິພົນ                     12 ໜ່ວຍກິດ

ລວມທັງໜົດ               46 ໜ່ວຍກິດ   

ໂຄງສ້າງຫຼັກສູດ: ສາຂາການສຶກສາເພື່ອພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ

ໝວດພຶ້ນຖານວິຊາສະເພາະ     9 ໜ່ວຍກິດ

ໝວດວິຊາວິຊາບັງຄັບ           12 ໜ່ວຍກິດ

ໝວດວິຊາເລືອກ                 6 ໜ່ວຍກິດ

ໝວດວິຊາເສີມ                   0 ໜ່ວຍກິດ

ວິທະຍານິພົນ                     12 ໜ່ວຍກິດ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບ:

ຮສ.ສົມພອນ ກຸນນະວົງສາ   020-5591-2036

ແກ້ວມະນີ ມາກວິໄລ          020-2342-7777

ວິໄລວັນ ຈຸນດາລາ             020-5994-2299

ຄຳໜັ້ນ ໄມຄຳແພງ           020-9834-4451