ເອກະສານເຝິກອົບຮົມ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນພຸດ, 22 ກຸມພາ 2017 ຂຽນໂດຍ ແກ້ວມະນີ ມາກວິໄລ

ເອກະສານກອງປະຊຸມຜ່່່ານບົດປະເມີນຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທສຶກສາສາດ ຄັ້ງວັນທີ 28-31 ສີງຫາ 2017

-ສາຂາ ບໍລິຫານການສຶກສາ 

-ແຜນການສອນ 

 

ປັບປຸງເນື້ອໃນຫຍໍ້ລາຍວິຊາ 

ສາຂາ ບໍລິຫານການສຶກສາ 

ສາຂາ ຫຼັກສູດ ແລະ ການສອນ 

 

 

 

-ເຄື່ອງມືການຄົ້ນຄວ້າ

  -ແບບສອບຖາມ 1​ 

  -ແບບສອບຖາມ 2 

  -ແບບສອບຖາມ 3 

  -ແບບສອບຖາມ 4

  -ແບບສອບຖາມ 5 

 

ເອກະສານເຝິກອົບຮົມ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການວິໄຈພາກປະຕິບັດ ແລະ ການນຳໃຊ້ Edmodo ແລະ Moodle ໃຫ້ແກ່ຄູ-ອາຈານ ຄະນະສຶກສາສາດ

ວັນທີ 22-25 ກຸມພາ 2017 ທີ່ທ່າລາດ ແຂວງ ວຽງຈັນ

    - ການນຳໃຊ້ Emdodo