ປະເມີນລາຍວິຊາ

ຊື່ ຜູ້ຂຽນ ຈຳນວນຄັ້ງທີ່ກົດ
ປະເມີນລາຍວິຊາ ຫຼັກສູດ ແລະ ການສອນ ຂຽນໂດຍ ແກ້ວມະນີ ມາກວິໄລ 30
ລາຍວິຊາ ບໍລິຫານການສຶກສາ ຂຽນໂດຍ ແກ້ວມະນີ ມາກວິໄລ 72
ເອກະສານເຝິກອົບຮົມ ຂຽນໂດຍ ແກ້ວມະນີ ມາກວິໄລ 528
ເອກະສານເຝິກອົບຮົມ ຂຽນໂດຍ ແກ້ວມະນີ ມາກວິໄລ 64
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂຽນໂດຍ Super User 110
Division-en ຂຽນໂດຍ Super User 744
Division-default ຂຽນໂດຍ Super User 333
Department-en ຂຽນໂດຍ Super User 971
ສະແດງ #