ປະເມີນລາຍວິຊາ

ຊື່ ຜູ້ຂຽນ ຈຳນວນຄັ້ງທີ່ກົດ
ຂໍ້ມູນການຢືມປື້ມ ຂຽນໂດຍ ແກ້ວມະນີ ມາກວິໄລ 21
ປະເມີນລາຍວິຊາ ຫຼັກສູດ ແລະ ການສອນ ຂຽນໂດຍ ແກ້ວມະນີ ມາກວິໄລ 86
ລາຍວິຊາ ບໍລິຫານການສຶກສາ ຂຽນໂດຍ ແກ້ວມະນີ ມາກວິໄລ 105
ເອກະສານເຝິກອົບຮົມ ຂຽນໂດຍ ແກ້ວມະນີ ມາກວິໄລ 87
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂຽນໂດຍ Super User 169
Division-en ຂຽນໂດຍ Super User 861
Division-default ຂຽນໂດຍ Super User 391
Department-en ຂຽນໂດຍ Super User 1104
ສະແດງ #