ປະເມີນລາຍວິຊາ

ຊື່ ຜູ້ຂຽນ ຈຳນວນຄັ້ງທີ່ກົດ
ໜຽວ ສີລາວົງ ຂຽນໂດຍ ແກ້ວມະນີ ມາກວິໄລ 32
ຂໍ້ມູນການຢືມປື້ມ ຂຽນໂດຍ ແກ້ວມະນີ ມາກວິໄລ 108
ປະເມີນລາຍວິຊາ ຫຼັກສູດ ແລະ ການສອນ ຂຽນໂດຍ ແກ້ວມະນີ ມາກວິໄລ 159
ລາຍວິຊາ ບໍລິຫານການສຶກສາ ຂຽນໂດຍ ແກ້ວມະນີ ມາກວິໄລ 204
ເອກະສານເຝິກອົບຮົມ ຂຽນໂດຍ ແກ້ວມະນີ ມາກວິໄລ 134
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂຽນໂດຍ Super User 205
Division-en ຂຽນໂດຍ Super User 1000
Division-default ຂຽນໂດຍ Super User 440
Department-en ຂຽນໂດຍ Super User 1267
ສະແດງ #