ຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສືກສາ ປະລິນຍາໂທ ສຶກສາສາດ 2018

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນອັງຄານ, 13 ກຸມພາ 2018
ຂຽນໂດຍ ແກ້ວມະນີ ມາກວິໄລ

1) ສາຂາ ບໍລິຫານການສຶກສາ                                 Download

2) ສາຂາ ຫຼັກສູດ ແລະ ການສອນ                             Download

3) ສາຂາ ການສຶກສາເພື່ອການພັດທະນາທ້ອງຖີ່ນ              Download

 

 

ຮ່າງປະຫວັດອາຈານ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນຈັນ, 12 ກຸມພາ 2018
ຂຽນໂດຍ ແກ້ວມະນີ ມາກວິໄລ

Download ຮ່າງປະຫວັດຂອງອາຈານ 

ກອງປະຊຸມວິພາກຫຼັກສູດ ປ.ເອກ ການສຶກສາເພື່ອການພັດທະນາທ້ອງຖີ່ນ

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນສຸກ, 19 ມັງກອນ 2018
ຂຽນໂດຍ ແກ້ວມະນີ ມາກວິໄລ

ທ່ານ ຄະນະບໍດີ, ຮອງຄະນະບໍດິ ຄະນະສຶກສາສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະພະແນກການສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວິພາກຫຼັກສູດ ລະດັບປະລິນຍາເອກ ສາຂາ ການສຶກສາເພື່ອການພັດທະນາທ້ອງຖີ່ນ ທີ່ຄະນະ ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລ ລາຊະພັດ ມະຫາສາລະຄາມ ປະເທດໄທ ໃນໄລຍະ ວັນທີ 14-19 ມັງກອນ 2018.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ: ກອງປະຊຸມວິພາກຫຼັກສູດ ປ.ເອກ ການສຶກສາເພື່ອການພັດທະນາທ້ອງຖີ່ນ