ຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶືກສາ ປະລິນຍາໂທ ສຶກສາສາດ 2016-2017

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນພະຫັດ, 16 ກຸມພາ 2017
ຂຽນໂດຍ Super User

ຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກນັກສຶືກສາ ປະລິນຍາໂທ ສຶກສາສາດ 2016-2017

      - ສາຂາ ບໍລິຫານການສຶກສາ ຮຸ່ນທີ 8

      - ສາຂາ ຫຼັກສູດ ແລະ ການສອນ ຮຸ່ນທີ 6 

      - ສາຂາ ການສຶກສາເພື່ອການພັດທະນາທ້ອງຖີ່ນ ຮຸ່ນ 3 

 

ກະລຸນາ Click Link ດ້ານລຸ່ມນີ້ເພື່ອ Download ເອົາຂໍ້ຕົກລົງ

https://goo.gl/noa5p3  

  

ຂ່າວ-ຫົວຂໍ້

ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ ວັນຈັນ, 25 ເມສາ 2016
ຂຽນໂດຍ Super User

ຕົວຢ່າງ